Ανακοίνωση

Εθελοντική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 («ΜΑΚ 1») σε μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited («η Τράπεζα») για την περίοδο 15-31 Ιουλίου 2019

1 Αυγούστου 2019

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2019, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι κατά την Περίοδο Μετατροπής (15-31 Ιουλίου 2019) των ΜΑΚ 1 σε μετοχές, δεν έχει λάβει δήλωση Εθελοντικής Μετατροπής από οποιοδήποτε κάτοχο ΜΑΚ 1.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία