Ανακοίνωση

Εθελοντική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2 («ΜΑΚ 2») σε μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited («η Τράπεζα») για την περίοδο 15-31 Ιουλίου 2019

1 Αυγούστου 2019

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2019, η Τράπεζα  ανακοινώνει ότι κατά την Περίοδο Μετατροπής (15-31 Ιουλίου 2019) των ΜΑΚ 2 σε μετοχές, έχει λάβει μια Δήλωση Εθελοντικής Μετατροπής για τη μετατροπή 1.000 ΜΑΚ 2 ονομαστικής αξίας €1,00 σε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 της Τράπεζας στην ελάχιστη μετατροπή τιμής των €6,50. Ως αποτέλεσμα, 154 νέες συνήθεις μετοχές της Τράπεζας θα εκδοθούν.

Η Τράπεζα θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων συνήθων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία