Εθελοντική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 («ΜΑΚ 1») σε μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited («η Τράπεζα») για την περίοδο 15-29 Ιανουαρίου 2021

01 Φεβρουαρίου 2021

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2020, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι κατά την Περίοδο Μετατροπής (15-29 Ιανουαρίου 2021)  των ΜΑΚ 1   σε μετοχές, δεν έχει λάβει δήλωση Εθελοντικής Μετατροπής από οποιoδήποτε κάτοχο ΜΑΚ 1.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία