Ανακοίνωση

Περίοδος και διαδικασία εθελοντικής μετατροπής των μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου 1 ("ΜΑΚ 1")

14 Ιουνίου 2019

Η Hellenic Bank Public Company Limited ("η Τράπεζα"), σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 ('ΈΔ") σε σχέση με την εθελοντική μετατροπή των ΜΑΚ 1 σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια, ανακοινώνει τα ακόλουθα: 

(α) Περίοδος Μετατροπής 
Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των ΜΑΚ 1, οι κάτοχοι των ΜΑΚ 1 δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής των ΜΑΚ 1 σε συνήθεις μετοχές κατά τις περιόδους 15-31 Ιανουαρίου και 15-31 Ιουλίου, κάθε έτους ( «η Περίοδος Μετατροπής») με πρώτη Περίοδο Μετατροπής να αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου 2016 και τελευταία Περίοδο Μετατροπής να αρχίζει στις 15 Ιουλίου 2023. Εάν η πρώτη ή/και η τελευταία ημερομηνία οποιασδήποτε Περιόδου Μετατροπής δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε αυτή η Περίοδος Μετατροπής θεωρείται ότι αρχίζει την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα ή/και λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από αυτή, αναλόγως. 

(β) Προσεχής Περίοδος Μετατροπής 
Σύμφωνα με τους όρους του ΕΔ η προσεχής Περίοδος Μετατροπής αρχίζει στις 15 Ιουλίου 2019 και διαρκεί μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2019. 

(γ) Τιμή Μετατροπής 
Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης που περιέχονται στο ΕΔ, η τιμή μετατροπής σε περίπτωση που ο κάτοχος επιλέξει να μετατρέψει τα ΜΑΚ 1 σε μετοχές θα είναι ίση με το ψηλότερο της: 

 • Εθελοντικής Αναφερόμενης Τιμής Αγοράς, δηλαδή της μέσης τιμής κλεισίματος των τελευταίων 5 ημερών διαπραγμάτευσης της μετοχής της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ("ΧΑΚ") που προηγούνται της μετατροπής με έκπτωση 20%, 
 • ελάχιστης τιμής μετατροπής των €6,501, και 
 • εκάστοτε ονομαστικής αξίας των συνήθων μετοχών της Τράπεζας. 

Η ελάχιστη τιμή μετατροπής υπόκειται σε αναπροσαρμογή με βάση την Παράγραφο 1 Ο. Γ.1 του Μέρους IV/B/111, του ΕΔ. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η σχετική τιμή μετατροπής σήμερα, για την περίοδο 15 Ιουλίου 2019 -31 Ιουλίου 2019 διαμορφώνεται σε €6,50. 
Σε περίπτωση που η τιμή διαφοροποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΕΔ, οι κάτοχοι θα ενημερωθούν σχετικά με δημοσίευση σε δύο εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας (www.hellenicbank.com) και μέσω του ΧΑΚ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σχετικές ανακοινώσεις. 

(δ) Διαδικασία Μετατροπής 
Σύμφωνα με τους όρους του ΕΔ: 

 • η υποβολή Δήλωσης Μετατροπής από τον κάτοχο καθιστά την αίτηση για μετατροπή των ΜΑΚ 1 σε μετοχές αμετάκλητη, 
 • κάθε ένα (1) ΜΑΚ 1 θα παρέχει στον κάτοχό του δικαίωμα μετατροπής σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας με δικαίωμα ψήφου, 
 • 01 κάτοχοι ΜΑΚ 1 δύνανται να ζητούν τη μετατροπή των ΜΑΚ 1 σε μετοχές της Τράπεζας μόνο κατά τις ημερομηνίες που εμπίπτουν στις Περιόδους Μετατροπής, 
 • σε περίπτωση που συνεπεία της Μετατροπής προκύπτουν κλασματικά δικαιώματα επί μετοχών, για κλασματικά υπόλο1πα κάτω του 0,50 δεν θα δiνεται μετοχή, ενώ για κλασματικά υπόλοιπα πάνω του 0,50 (συμπεριλαμβανομένου) θα δίνεται μια επιπλέον μετοχή. 


(ε) Τόκος Πληρωτέος κατά τη Μετατροπή 

Εάν ο κάτοχος ΜΑΚ 1 ασκήσει το Δικαίωμα Μετατροπής, ο πληρωτέος τόκος (εάν υπάρχει) σταματά να υπολογίζεται και καθfστατα1 πληρωτέος μέχρι την ημερομηνία λήξης της περIόδου μετατροπής κατά τη διάρκεια της οποίας έχει ασκηθεi το δrκαίωμα εθελοντικής μετατροπής, τηρουμένων των προνοιών της Παραγράφου 10.Β(δ), του Μέρους lV/B/111 του ΕΔ. 


(στ) Άσκηση του δικαιώματος 
01 κάτοχοι ΜΑΚ 1 δύνανται να ασκήσουν το δ1καίωμα μετατροπής των ΜΑΚ 1 σε μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια με την υποβολή δεόντως συμπληρωμένης Δήλωσης Μετατροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες της Περιόδου Μετατροπής, από τις 08:00 μέχρι τrς 14:00: 

 • σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας στην Κύπρο, ή
 • στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφών της Τράπεζας

Για επενδυτές εκτός Κύπρου, το δ1καίωμα μετατροπής μπορεί επίσης να εξασκηθεί εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας καr το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 31ης Ιουλίου 2019 με την αποστολή μέσω φαξ στο 00357 22 500 065 της δήλωσης με την υπογραφή του επενδυτή. 


Η Δήλωση Μετατροπής είναι διαθέσιμη: 

 • στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.hel!enicbank,com, Σχέσεις Επενδυτών Πληροφορίες Μετόχων - Ενημερωτικά Δελτία - 2013 - Σχετικά Αρχεία), 
 • στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας καI 
 • σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας στην Κύπρο. 

Ταυτόχρονα με την υποβολή Δήλωσης Μετατροπής από τον κάτοχο, ο κάτοχος σε συνεννόηση με τον χειριστή του θα πρέπε1 να προχωρήσει με "δέσμευση για μετατροπή" των ΜΑΚ 1 που επιθυμεί να μετατρέψει και να κοινοποrήσει στην Υπηρεσία Μετοχών και 
Χρεογράφων της Τράπεζας (e-maH:shares@hellenicbank.com, τηλ: 00357 22 500 650 καI 
00357 22 500 794) τον αριθμό των εν λόγω ΜΑΚ 1 που επιθυμεί να δεσμεύσει. 

Τα ΜΑΚ 1 που θα μετατραπούν σε μετοχές θα πρέπει να είναι ήδη εκκαθαρ1σμένα και εγγεγραμμένα επ' ονόματι του κατόχου και ελεύθερα από κάθε επIβάρυνση το αργότερο μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής της σχετικής Δήλωσης Μετατροπής. 

Η Τράπεζα, εντός των προβλεπόμενων από την ισχύουσα Νομοθεσία και τους ισχύοντες Κανονισμούς προθεσμιών, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ΜΑΚ 1 στο ΧΑΚ.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία μετατροπής των ΜΑΚ 2 σε μετοχές μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας, στα τηλέφωνα 00357 22 500 650 και 00357 22 500 794.

  

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία ΛΙΜΙΤΕΔ


Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόσκληση για εγγραφή, ενημερωτικό δελτίο, επενδυτικη συμβουλη Ή προτροπή για επένδυση.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο Ή τύπο (έγγραφο Ή άλλο), άμεσα Ή έμμεσα, εντός Ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική Ή την Ιαπωνία Ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια ΟΣΩΝ αναφέρΟΝται στην παρούσα ανακοίνωση είναι παράνομη Ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα Ή κανονισμού. ​​​​​​​

Συνημμένα Αρχεία