Ανακοίνωση

Περίοδος και διαδικασία εθελοντικής μετατροπής των μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου 2 ("ΜΑΚ 2")

14 Ιουνίου 2019

Η Hellenic Bank Public Company Limited ("η Τράπεζα"), σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 ('ΈΔ") σε σχέση με την εθελοντική μετατροπή των ΜΑΚ 2 σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια, ανακοινώνει τα ακόλουθα: 
(α) Περίοδος Μετατροπής 
Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των ΜΑΚ 2, οι κάτοχοι των ΜΑΚ 2 δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής των ΜΑΚ 2 σε συνήθεις μετοχές κατά τις περιόδους 15-31 Ιανουαρίου και 15-31 Ιουλίου, κάθε έτους ( «η Περίοδος Μετατροπής») με πρώτη Περίοδο Μετατροπής να αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου 2016 και τελευταία Περίοδο Μετατροπής να αρχίζει στις 15 Ιουλίου 2023. Εάν η πρώτη ή/και η τελευταία ημερομηνία οποιασδήποτε Περιόδου Μετατροπής δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε αυτή η Περίοδος Μετατροπής θεωρείται ότι αρχίζει την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα ή/και λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από αυτή, αναλόγως. 
(β) Προσεχής Περίοδος Μετατροπής 
Σύμφωνα με τους όρους του ΕΔ η προσεχής Περίοδος Μετατροπής αρχίζει στις 15 Ιουλίου 2019 και διαρκεί μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2019. 
(γ) Τιμή Μετατροπής 
Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης που περιέχονται στο ΕΔ, η τιμή μετατροπής σε περίπτωση που ο κάτοχος επιλέξει να μετατρέψει τα ΜΑΚ 2 σε μετοχές θα είναι ίση με το ψηλότερο της: 
(ί) Εθελοντικής Αναφερόμενης Τιμής Αγοράς, δηλαδή της μέσης τιμής κλεισίματος των 
τελευταίων 5 ημερών διαπραγμάτευσης της μετοχής της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ("ΧΑΚ") που προηγούνται της μετατροπής με έκπτωση 20%, 
(ίί) ελάχιστης τιμής μετατροπής των €6,501, και 
(ίίί) εκάστοτε ονομαστικής αξίας των συνήθων μετοχών της Τράπεζας. 
Η ελάχιστη τιμή μετατροπής υπόκειται σε αναπροσαρμογή με βάση την Παράγραφο 11.Γ.1 του Μέρους ΙV/Γ/111, του ΕΔ. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η σχετική τιμή μετατροπής σήμερα, για την περίοδο 15 Ιουλίου 2019 -31 Ιουλίου 2019 διαμορφώνεται σε €6,50. 
Σε περίπτωση που η τιμή διαφοροποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΕΔ, οι κάτοχοι θα ενημερωθούν σχετικά με δημοσίευση σε δύο εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας (www.hellenicbank.com) και μέσω του ΧΑΚ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σχετικές ανακοινώσεις. 
(δ) Διαδικασία Μετατροπής 
Σύμφωνα με τους όρους του ΕΔ: 

η υποβολή Δήλωσης Μετατροπής από τον κάτοχο καθιστά την αίτηση για μετατροπή των ΜΑΚ 2 σε μετοχές αμετάκλητη, 

κάθε ένα (1) ΜΑΚ 2 θα παρέχει στον κάτοχό του δ1καiωμα μετατροπής σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας με δικαίωμα ψήφου, 
οι κάτοχοι ΜΑΚ 2 δύναντα1 να ζητούν τη μετατροπή των ΜΑΚ 2 σε μετοχές της Τράπεζας μόνο κατά ης ημερομηνiες που εμπίπτουν στις ΠερIόδους Μετατροπής, 
σε περίπτωση που συνεπεία της Μετατροπής προκύπτουν κλασματικά δικωώματα επί μετοχών, γ1α κλασματικά υπόλοιπα κάτω του 0,50 δεν θα δίνεται μετοχή, ενώ για κλασματικά υπόλοιπα πάνω του 0,50 (συμπεριλαμβανομένου) θα δίνεται μια επιπλέον μετοχή. 

(ε) Τόκος Πληρωτέος κατά τη Μετατροπή 
Εάν ο κάτοχος ΜΑΚ 2 ασκήσει το Δικαίωμα Μετατροπής, ο πληρωτέος τόκος (εάν υπάρχει) σταματά να υπολογίζεται και καθίσταται πληρωτέος μέχρι την ημερομηνία λήξης της περιόδου μετατροπής κατά τη διάρκε1α της οποίας έχει ασκηθεί το δικαίωμα εθελοντικής μετατροπής, τηρουμένων των προνοιών της Παραγράφου 11.Β(δ), του Μέρους IV/Γ/IJJ του ΕΔ. 
(στ) Άσκηση του δικαιώματος 
Οι κάτοχοι ΜΑΚ 2 δύναντα1 να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής των ΜΑΚ 2 σε μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μIα με την υποβολή δεόντως συμπληρωμένης Δήλωσης Μετατροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες της Περιόδου Μετατροπής, από ης 08:00 μέχρι τις 14:00: 

-    σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας στην Κύπρο, ή
-    στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας

Γ1α επενδυτές εκτός Κύπρου, το δικαίωμα μετατροπής μπορεί επίσης να εξασκηθεί εντός της προαναφερθεiσας προθεσμiας και το αργότερο μέχρι τις 14:00 της 31ης Ιουλίου 2019 με την αποστολή μέσω φαξ στο 00357 22 500 065 της δήλωσης με την υπογραφή του επενδυτή. 
Η Δήλωση Μετατροπής είναι διαθέσιμη: 

στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.hellenicbank,com, Σχέσεις Επενδυτών - Πληροφορίες Μετόχων -Ενημερωτικά Δελτία -2013 -Σχετικά Αρχεlα) 
στην Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας καI 
σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας στην Κύπρο. 

Ταυτόχρονα με την υποβολή Δήλωσης Μετατροπής από τον κάτοχο, ο κάτοχος σε συνεννόηση με τον χειριστή του θα πρέπει να προχωρήσει με "δέσμευση για μετατροπή" των 
ΜΑΚ 2 που επIθυμεί να μετατρέψει και να κο1νοπο1ήσε1 στην Υπηρεσία Μετοχών και 
Χρεογράφων της Τράπεζας {e-mail:shares@hellenίcbank.com, τηλ: 00357 22 500 650 και 
00357 22 500 794) τον αριθμό των εν λόγω ΜΑΚ 2 που επιθυμεί να δεσμεύσει. 
Τα ΜΑΚ 2 που θα μετατραπούν σε μετοχές θα πρέπει να είναι ήδη εκκαθαρισμένα καI 
εγγεγραμμένα επ' ονόματι του κατόχου και ελεύθερα από κάθε επιβάρυνση το αργότερο μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής της σχετικής Δήλωσης Μετατροπής. 
Η Τράπεζα, εντός των προβλεπόμενων από την Iσχύουσα Νομοθεσία κα1 τους 1σχύοντες 
Κανονισμούς προθεσμιών, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες γ1α την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ΜΑΚ 2 στο ΧΑΚ.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία μετατροπής των ΜΑΚ 2 σε μετοχές μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας, στα τηλέφωνα 00357 22 500 650 και 00357 22 500 794.

  

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία ΛΙΜΙΤΕΔ


Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόσκληση για εγγραφή, ενημερωτικό δελτίο, επενδυτικη συμβουλη Ή προτροπή για επένδυση.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο Ή τύπο (έγγραφο Ή άλλο), άμεσα Ή έμμεσα, εντός Ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική Ή την Ιαπωνία Ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια ΟΣΩΝ αναφέρΟΝται στην παρούσα ανακοίνωση είναι παράνομη Ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα Ή κανονισμού. ​​​​​​​

Συνημμένα Αρχεία