Ανακοίνωση

Εθελοντική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 («ΜΑΚ 1») σε μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited («η Τράπεζα») για την περίοδο 15-31 Ιανουαρίου 2020

3 Φεβρουαρίου 2020

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2019, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι κατά την Περίοδο Μετατροπής (15-31 Ιανουαρίου 2020)  των ΜΑΚ 1   σε μετοχές, δεν έχει λάβει δήλωση Εθελοντικής Μετατροπής από οποιoδήποτε κάτοχο ΜΑΚ 1.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία