Εθελοντική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2 («ΜΑΚ 2») σε μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited («η Τράπεζα») για την περίοδο 15-31 Ιανουαρίου 2020

3 Φεβρουαρίου 2020

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2019, η Τράπεζα ανακοινώνει  ότι κατά την Περίοδο Μετατροπής (15-31 Ιανουαρίου 2020) των ΜΑΚ 2 σε μετοχές, δεν έχει λάβει Δήλωση Εθελοντικής Μετατροπής από οποιoδήποτε κάτοχο ΜΑΚ 2.


​​​​​​​ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία