Ανακοίνωση

Εθελοντική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2 («ΜΑΚ 2») σε μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited («η Τράπεζα») για την περίοδο 15-31 Ιουλίου 2020

3 Αυγούστου 2020

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2020, η Τράπεζα  ανακοινώνει  ότι κατά την Περίοδο Μετατροπής (15-31 Ιουλίου 2020) των ΜΑΚ 2 σε μετοχές, δεν έχει λάβει Δήλωση Εθελοντικής Μετατροπής από οποιoδήποτε κάτοχο ΜΑΚ 2.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία