Ανακοίνωση

Εθελοντική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2 («ΜΑΚ 2») σε μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited («η Τράπεζα») για την περίοδο 17-31 Ιανουαρίου 2022

01 Φεβρουαρίου 2022

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2021, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι κατά την Περίοδο Μετατροπής (17-31 Ιανουαρίου 2022) των ΜΑΚ 2 σε μετοχές, δεν έχει λάβει καμία Δήλωση Εθελοντικής Μετατροπής από οποιoδήποτε κάτοχο ΜΑΚ 2.

​​​​​​​
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία