Ανακοίνωση

Αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

18 Μαρτίου 2020

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε το διορισμό του κ. Χρίστου Θεμιστοκλέους ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, με ισχύ από την 17η Μαρτίου 2020.


HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Συνημμένα Αρχεία