Ανακοίνωση

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του διορισμού του κ. Χρίστου Θεμιστοκλέους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

6 Μαρτίου 2020

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2019, αναφορικά με τις αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εγκρίνει το διορισμό του κ. Χρίστου Θεμιστοκλέους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και επομένως, ο κ. Θεμιστοκλέους έχει διοριστεί ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας με ισχύ από την 6η Μαρτίου 2020.  Ως εκ τούτου και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2019, αναφορικά με το διορισμό Προσωρινών Διοικητικών Συμβούλων, το αξίωμα του κ. Ανδρέα Χριστοφίδη ως Προσωρινού Διοικητικού Συμβούλου κενώνεται αυτόματα με ισχύ από την 6η Μαρτίου 2020.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Χρίστου Θεμιστοκλέους.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία