Ανακοίνωση

Ολοκλήρωση του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης

8 Δεκεμβρίου 2017

Συνημμένα Αρχεία

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η Τράπεζα) ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας πρόωρης αποχώρησης (το Σχέδιο), το οποίο είναι σύμφωνο με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας για μείωση του λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της δυνατότητας κερδοφορίας της Τράπεζας.

Το Σχέδιο έδινε σε υπαλλήλους του ομίλου εταιρειών της Τράπεζας (ο Όμιλος) το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για εθελούσια αποχώρηση απο τον Όμιλο με την καταβολή ενός εφάπαξ χαριστικού (ex gratia) ποσού.

Μέσω του Σχεδίου, περίπου 220 υπάλληλοι με αίτηση συμμετοχής στο Σχέδιο (περίπου 14% του προσωπικού του Ομίλου) έχουν εγκριθεί για αποχώρηση, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται περίπου στα €42 εκατ., το οποίο θα επηρεάσει τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας για την τριμηνία που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Να σημειωθεί ότι το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών ανέρχεται περίπου στα €14 εκατ.

Η ολοκλήρωση του Σχεδίου σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία αναδιοργάνωσης της Τράπεζας και στις προσπάθειές της για ενίσχυση της οικονομικής της θέσης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ