Ανακοίνωση

Ολοκλήρωση σχεδίου εθελούσιας πρόωρης αποχώρησης

29 Νοεμβρίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση σχεδίου εθελούσιας πρόωρης αποχώρησης (το «Σχέδιο»), σύμφωνα με τη στρατηγική της Τράπεζας για μείωση του λειτουργικού της κόστους και για επίτευξη επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας.

Το Σχέδιο προσφέρθηκε σε υπαλλήλους της Τράπεζας και των θυγατρικών εταιρειών της (ο «Όμιλος») για εθελούσια αποχώρηση από τον Όμιλο με την καταβολή ενός εφάπαξ χαριστικού (ex-gratia) ποσού.

Περίπου 450 υπάλληλοι (περίπου το 17% των υπαλλήλων του Ομίλου) έχουν εγκριθεί να συμμετάσχουν στο Σχέδιο με αναμενόμενο συνολικό κόστος για τον Όμιλο ύψους περίπου €70 εκατ.  Το κόστος του Σχεδίου αναμένεται να επηρεάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για την τριμηνία που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.  Το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών ανέρχεται περίπου στα €30 εκατ., με την αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους να αρχίζει από το 2023, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε αυξήσεων μισθού για το υπόλοιπο προσωπικό.  

Ο κ. Πέτρος Αρσαλίδης, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του Σχεδίου σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία αναδιοργάνωσης της Τράπεζας και στις προσπάθειές της να ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της θέση.  Εκ μέρους του Εκτελεστικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που αποχωρούν από τον Όμιλο για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους και να διαβεβαιώσω τους πελάτες μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ισχυρή δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.»

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων στο: ir@hellenicbank.com


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία