Ανακοίνωση

Ολοκλήρωση πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων

6 Ιουνίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η Τράπεζα) έχει ολοκληρώσει την πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων δανείων, κυρίως μη-λιανικής τραπεζικής, στην B2Kapital Cyprus Ltd (η Συναλλαγή). Η B2Kapital Cyprus Ltd, η οποία κατέχει άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για να λειτουργεί ως εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, είναι εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της B2Holding ASΑ, Νορβηγικής εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Όσλο. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Τράπεζας στις 2 Ιανουαρίου 2018, όλες οι αναγκαίες διαδικασίες βάσει της σχετικής νομοθεσίας και η λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, έχουν ολοκληρωθεί.


Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της και είναι σε καθαρά εμπορική βάση.
Το μεικτό συνολικό ποσό των περιουσιακών στοιχείων που πωλήθηκαν με τη Συναλλαγή είναι €144 εκατ., αποτελούμενο από 1,082 δανειολήπτες και 1,809 χορηγήσεις (σε κάθε περίπτωση κατά τις 31 Μαΐου 2018).


Η Συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων και στην κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας λόγω των υφιστάμενων προβλέψεων που λήφθηκαν για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.


Η Συναλλαγή είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της Τράπεζας για «διόρθωση» του ισολογισμού της, ενώ παράλληλα συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπλέον της οργανικής μείωσης του προβληματικού χαρτοφυλακίου, η Τράπεζα παραμένει επικεντρωμένη στην επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.


Η B2Kapital Cyprus Ltd θα επικοινωνήσει με τους επηρεαζόμενους πελάτες και τους εγγυητές / παροχείς εξασφάλισης αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ