Ολοκλήρωση της απόκτησης του Μέρους Α αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της RCB Bank

24 Μαρτίου 2022 | 15:31

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, σήμερα, έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την απόκτηση του Μέρους Α του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων από την RCB Bank Limited (η «RCB Bank»), η οποία ανακοινώθηκε στις 22 Μαρτίου 2022.

Η Τράπεζα έχει λάβει όλες τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις για την απόκτηση του Μέρους Α του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων.

Το Μέρος Α σχετίζεται με κυπριακές χορηγήσεις μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €292 εκατ., συνδεδεμένες εξασφαλίσεις σε μετρητά και άλλα πιστωτικά υπόλοιπα περίπου €33 εκατ. και εγγυητικές επιστολές περίπου €1 εκατ. Οι κύριοι τομείς του Μέρους Α είναι: 36% χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 28% ξενοδοχεία, και 12% ακίνητα και κατασκευές. Υφιστάμενοι πελάτες της Τράπεζας αποτελούν το 62% του χαρτοφυλακίου δανείων Μέρος Α.

Η Τράπεζα προχωρά με την ολοκλήρωση της απόκτησης του Μέρους Β (περίπου €264 εκατ. μεικτής λογιστικής αξίας) μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, η οποία υπόκειται σε σχετικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας, τελική συμφωνία και όλες τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία