Ανακοίνωση

Εισαγωγή των νέων συνήθων μετοχών που προέκυψαν από την Εθελοντική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2 («ΜΑΚ 2»)

4 Σεπτεμβρίου 2019

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2019, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι 154 νέες συνήθεις μετοχές, που προέκυψαν από την Εθελοντική Μετατροπή 1.000 ΜΑΚ 2 (15-31 Ιουλίου 2019), θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 4 Σεπτεμβρίου 2019.

Με ισχύ από τις 4 Σεπτεμβρίου 2019, η μετατροπή των 1.000 ΜΑΚ 2 θα μειώσει τoν αριθμό των ΜΑΚ 2 σε 128.069.047 (ονομαστικής αξίας €1,00) και θα αυξήσει τον αριθμό των συνήθων εκδομένων μετοχών της Τράπεζας σε 412.805.230  (ονομαστικής αξίας €0,50) και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιό της σε €206.402.615.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία