Ανακοίνωση

Εθελοντική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 («ΜΑΚ 1») σε μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited («η Τράπεζα») για την περίοδο 15-31 Ιανουαρίου 2019

1 Φεβρουαρίου 2019

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2018, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι κατά την Περίοδο Μετατροπής (15-31 Ιανουαρίου 2019)  των ΜΑΚ 1   σε μετοχές, δεν έχει λάβει δήλωση Εθελοντικής Μετατροπής από οποιoδήποτε κάτοχο ΜΑΚ 1.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία