Ανακοίνωση

Εθελοντική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2 («ΜΑΚ 2») σε μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited («η Τράπεζα») για την περίοδο 15-31 Ιανουαρίου 2019

1 Φεβρουαρίου 2019

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2018, η Τράπεζα  ανακοινώνει  ότι κατά την Περίοδο Μετατροπής (15-31 Ιανουαρίου 2019) των ΜΑΚ 2 σε μετοχές, δεν έχει λάβει Δήλωση Εθελοντικής Μετατροπής από οποιoδήποτε κάτοχο ΜΑΚ 2.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία