Ανακοίνωση

Περίοδος και Διαδικασία Εθελοντικής Μετατροπής των ΜΑΚ 1 & ΜΑΚ 2 της Hellenic Bank Public Company Limited

15 Ιουνίου 2018

Η Hellenic Bank Public Company Limited (“η Τράπεζα”), σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 (“ΕΔ”) σε σχέση με την εθελοντική μετατροπή των ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια. Παρακαλώ βρείτε συνημμένες τις ανακοινώσεις.