Εξελίξεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό

13 Απριλίου 2020

Εν όψει της χωρίς προηγούμενο κρίσης και της αβεβαιότητας που προκλήθηκε από την επίδραση του Κορωνοϊού (COVID-19), η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») παρέχει την πιο κάτω ενημέρωση σχετικά με τις ενδεχόμενες χρηματοοικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες:

  • Σε σχέση με τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 15 Μαρτίου 2020, η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να διασφαλίσει τη συνέχιση της εξυπηρέτησης των πελατών της και την προστασία της υγείας τους, καθώς και αυτήν των υπαλλήλων της.
  • Από τις 16 Μαρτίου 2020, η Τράπεζα εξυπηρετεί τους πελάτες της μέσω μειωμένου αριθμού καταστημάτων στο νησί για προστασία των πελατών και των υπαλλήλων της. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για περιορισμό των δημόσιων μετακινήσεων, η Τράπεζα προτρέπει τους πελάτες της να επισκέπτονται τα καταστήματα μόνο όταν είναι αναγκαίο και να χρησιμοποιούν τα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης της Τράπεζας (Mobile App, Web Banking, Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές, κάρτες ανέπαφων συναλλαγών) για τις τραπεζικές τους συναλλαγές.
  • Η Τράπεζα αναμένει ότι η χρηματοοικονομική της απόδοση για το Οικονομικό Έτος 2020 θα επηρεαστεί από την οικονομική κρίση λόγω του COVID-19. Οι περιορισμοί στα ταξίδια και τις οικονομικές δραστηριότητες που επιβλήθηκαν στην Κύπρο και διεθνώς, για περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, αναμένεται να έχουν αρνητική επίδραση στην Κυπριακή οικονομία. Αυτό πιθανόν να επηρεάσει τη χρηματοοικονομική απόδοση της Τράπεζας για το τρέχον οικονομικό έτος, με πιθανά χαμηλότερα έσοδα λόγω επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και πιθανές ψηλότερες ζημιές απομείωσης, ως αποτέλεσμα δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες για εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. Λόγω του ψηλού βαθμού αβεβαιότητας σε σχέση με τη διάρκεια και σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης, η συνολική επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Τράπεζας παραμένει ασαφής σε αυτό το στάδιο.
  • Η Τράπεζα καλωσορίζει και σημειώνει τα κυβερνητικά και εποπτικά μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν για μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.


Η Τράπεζα θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για μετριασμό της επίδρασης στις δραστηριότητες και τη χρηματοοικονομική της απόδοση. Μόλις υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την επίδραση στη χρηματοοικονομική της απόδοση, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενημέρωση.

Καταλήγοντας, η Τράπεζα λαμβάνει, και θα συνεχίσει να λαμβάνει, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να στηρίξει τους πελάτες της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, προστατεύοντας παράλληλα τα συμφέροντα των καταθετών, των μετόχων και του προσωπικού της.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία