Ανακοίνωση

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2021

21 Απριλίου 2022

Επισυνάπτεται η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το
έτος 2021.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ