Πληρωμή τόκου για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου («ΜΑΚ 1» και«ΜΑΚ 2»)

29 Νοεμβρίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει την έναρξη πληρωμής τόκου για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 από την περίοδο πληρωμής τόκου 1 Οκτωβρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022, με την πρώτη πληρωμή τόκου να γίνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 για τις σχετικές αξίες, ο τόκος είναι πληρωτέος σε τριμηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου πληρωμής τόκου. Δικαιούχοι τόκου θα θεωρούνται οι κάτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κατόχων κατά την Ημερομηνία Αρχείου, η οποία θα είναι 5 εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής τόκου.

Περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής τόκου θα γίνουν σε εύθετο χρόνο.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων στο ir@hellenicbank.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία