Ανακοίνωση

Απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού σχετικά με τη Συμφωνία για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ

25 Ιουλίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2018 ότι, την εν λόγω ημερομηνία, υπέγραψε Συμφωνία Μεταφοράς Εργασιών με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ («ΣΚΤ») για την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ (η «Απόκτηση»), η Εταιρεία ανακοινώνει ότι έχει λάβει την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (η «ΕΠΑ») της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Απόκτηση. Στις 24 Ιουλίου 2018, η ΕΠΑ ενημέρωσε την Εταιρεία σχετικά με την απόφασή της ότι η πράξη συγκέντρωσης που σχετίζεται με την Απόκτηση είναι συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.


Η Εταιρεία θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τυχόν εξελίξεις σε σχέση με την Απόκτηση στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ