Ανακοίνωση

Σύσταση Επιτροπής Ενσωμάτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

30 Ιουλίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε τη σύσταση, με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2018, μίας προσωρινής / ad hoc Επιτροπής Ενσωμάτωσης.

Η εν λόγω Επιτροπή δημιουργείται προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση και συμβολή του Διοικητικού Συμβουλίου στην ομαλή υλοποίηση του σχεδίου ενσωμάτωσης της εξαγορασθείσας επιχείρησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ. Υπενθυμίζεται ότι η εξαγορασθείσα επιχείρηση με περίμετρο περίπου €10 δισεκατομμυρίων θα περιλαμβάνει μέχρι 1.100 υπαλλήλους και μέχρι 75 καταστήματα λιανικής τραπεζικής.

Αναμένεται ότι η Επιτροπή Ενσωμάτωσης θα λειτουργήσει για περίοδο μέχρι 18 μηνών.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ενσωμάτωσης θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ