Ανακοίνωση

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2018

1 Ιουλίου 2019

Σας πληροφορούμε ότι η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ενοποιημένη Μη-Χρηματοοικονομική Κατάσταση) της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2018 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο www.hellenicbank.com - Ο Όμιλός μας / Ποιοι Είμαστε / Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.


​​​​​​​ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ