Ανακοίνωση

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2017

2 Ιουλίου 2018

Σας πληροφορούμε ότι η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ενοποιημένη Μη-Χρηματοοικονομική Κατάσταση) της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για το έτος 2017 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ