Ανακοίνωση

Αλλαγή της ημερομηνίας της 45ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

2 Ιουλίου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι  η 45η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019, στο Κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος και όχι στις 24 Ιουλίου 2019, όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

Η απόφαση λήφθηκε για να διευκολυνθεί η εποπτική διαδικασία έγκρισης των προτεινόμενων Διοικητικών Συμβούλων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία εκλογής συμβούλων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και οι οποίοι δεν είναι τώρα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου· τέτοιες εγκρίσεις θα διασφαλίσουν ότι η Τράπεζα παραμένει σε συμμόρφωση με συγκεκριμένες ρυθμιστικές υποχρεώσεις.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία