Ανακοίνωση

Ημερομηνία ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για την εννιαμηνία που έληξε στις 30.09.2018 / Αναμενόμενη ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου

10 Δεκεμβρίου 2018

H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνέλθει την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018, για να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.


Τα Οικονομικά Αποτελέσματα για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου την Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης.


Αναμενόμενη ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2018, η Εταιρεία προχωρεί με αύξηση κεφαλαίου μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης όπως και με ιδιωτική τοποθέτηση στην Poppy Sarl (η «Αύξηση Κεφαλαίου»).

Η Εταιρεία θα εκδώσει ενημερωτικό δελτίο σε σχέση με την Αύξηση Κεφαλαίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Είναι η πρόθεση της Εταιρείας να συμπεριλάβει τα Οικονομικά Αποτελέσματα για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Ως αποτέλεσμα, η έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου και, επομένως, η Αύξηση Κεφαλαίου θα καθυστερήσει, σε σχέση με το τι κοινοποιήθηκε προηγουμένως. Με βάση τις παρούσες προσδοκίες η Αύξηση Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019.

Η Εταιρεία, στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τυχόν εξελίξεις σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Κεφαλαίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία