Ανακοίνωση

Ανακοίνωση Ημερομηνίας Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για εξέταση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την Πρώτη Τριμηνία του έτους 2022

31 Μαΐου 2022

H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνέλθει την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την Πρώτη Τριμηνία του έτους 2022.

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα για την Πρώτη Τριμηνία του έτους 2022 θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου την ίδια μέρα μετά την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.  


​​​​​​​ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία