Περίοδος και Διαδικασία Εθελοντικής Μετατροπής των ΜΑΚ1 και ΜΑΚ2 της Hellenic Bank Public Company Limited

15/12/2017

Περίοδος και Διαδικασία Εθελοντικής Μετατροπής των ΜΑΚ1 και ΜΑΚ2 της Hellenic Bank Public Company Limited

Η Hellenic Bank Public Company Limited (η Τράπεζα), σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 30 Σεπτεμβίου 2013 (ΕΔ) σε σχέση με την εθελοντική μετατροπή των ΜΑΚ 1 σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζα ονομαστικής αξίας €0.50 η κάθε μια.