Ανακοίνωση

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ μετά την 47η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας

23 Ιουνίου 2021

Επισυνάπτονται οι Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ μετά την 47η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία