Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα III της Βασιλείας ΙΙI για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

1 Ιουνίου 2020

Μέσα στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Όγδοου Μέρους
του Κανονισμού αρ. 575/2013 (CRR), «Δημοσιοποίηση από Πιστωτικά
Ιδρύματα», η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ προβαίνει σήμερα
στις Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙΙ.

Επισυνάπτουμε τις πιο πάνω δημοσιοποιήσεις για το έτος 2019.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ