Ανακοίνωση

Ειδοποίηση Σύγκλησης ΕΓΣ για τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Τράπεζας

30 Μαΐου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας με σκοπό να εξετασθούν και, αν κριθεί σκόπιμο, να ψηφιστούν τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Τράπεζας, θα πραγματοποιηθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 στις 11:00 π.μ. 


Επισυνάπτονται η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το Πληρεξούσιο Έγγραφο.


Αντίγραφα των πιο πάνω αναφερόμενων εγγράφων σε έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμα, χωρίς χρέωση, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος (Τηλ.: 22500650 / 22500794, Φαξ: 22500065, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: shares@hellenicbank.com). 


Ο συνολικός αριθμός των εκδομένων μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα στις 30 Μαΐου 2019 είναι 412.805.076. 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ