Ανακοίνωση

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ για αύξηση κεφαλαίου

31 Ιουλίου 2018

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας για αύξηση κεφαλαίου θα λάβει χώρα στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018 στις 11:00 π.μ.


Επισυνάπτονται η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Πληρεξούσιο Έγγραφο, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Εγκύκλιος Μετόχων.


Αντίγραφα των πιο πάνω αναφερόμενων εγγράφων, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμα, χωρίς χρέωση, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος (Τηλ.: 22500650 / 22500794, Φαξ: 22500065, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: shares@hellenicbank.com).


Ο συνολικός αριθμός των εκδομένων μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα την 31η Ιουλίου 2018 είναι 198.474.712.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ