Ανακοίνωση

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο

21 Μαΐου 2018

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ σύμφωνα με το άρθρο 126 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα λάβει χώρα στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 στις 12:00 μ.μ.


Επισυνάπτονται η Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το Πληρεξούσιο Έγγραφο, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις στο ΧΑΚ-ΕΚ και Σχέσεις Επενδυτών / Πληροφορίες Μετόχων (προχωρήστε κάτω) / Πληροφορίες Γ.Σ.).


Αντίγραφα της Ειδοποίησης Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και του Πληρεξουσίου Εγγράφου, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, είναι διαθέσιμα, χωρίς χρέωση, στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος (Τηλ.: 22500650, Φαξ: 22500065, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: shares@hellenicbank.com).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ