Ανακοίνωση

Ημερομηνία ΕΓΣ και αλλαγή της ημερομηνίας της 45ης ΕΓΣ

30 Μαΐου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 στο Κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία, Κύπρος, για να προταθούν τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Τράπεζας. 


Η 45η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, στην πιο πάνω διεύθυνση και όχι στις 26 Ιουνίου 2019, όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

Συνημμένα Αρχεία