Ανακοίνωση

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

22 Αυγούστου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Εταιρεία») που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Αυγούστου, 2018 παρευρέθηκαν είτε με πληρεξουσίους αντιπροσώπους είτε αυτοπροσώπως μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 151.442.811 μετοχές, δηλαδή 76,30% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.


Κατά την εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα συνημμένα ψηφίσματα.