Ανακοίνωση

Πληρεξούσιο για εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εκ μέρους της Τράπεζας Eurobank A.E

26 Αυγούστου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(I)2007), ότι η Τράπεζα Eurobank ΑΕ., η κα. Χριστίνα Ιωαννίδου και η κα. Κατερίνα Χατζηχριστοφή στις 26 Αυγούστου 2022 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 31 Αυγούστου 2022, η κα. Χριστίνα Ιωαννίδου ή εν τη απουσία της η κα. Κατερίνα Χατζηχριστοφή μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση της 51.991.639 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,59% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίου που της χορηγήθηκε από την Τράπεζα Eurobank ΑΕ. 


Μετά το πέρας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τόσο η κα. Χριστίνα Ιωαννίδου όσο και η κα. Κατερίνα Χατζηχριστοφή θα παύσουν να κατέχουν δικαιώματα ψήφου δυνάμει του πιο πάνω πληρεξουσίου.


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

Συνημμένα Αρχεία