Ανακοίνωση

Η Συμφωνία Εγγραφής με την Emma Alpha εξασφαλίζει την προγραμματισμένη Αύξηση Κεφαλαίου

13 Αυγούστου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») έχει συνάψει συμφωνία εγγραφής με την Emma Alpha Holding Ltd («Emma Alpha») με την Emma Alpha να έχει δεσμευτεί να εγγραφεί για μετοχές  για το συνολικό ποσό των €50 εκατομμυρίων για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από μετόχους της Εταιρείας στην επερχόμενη έκδοση δικαιωμάτων. Όπως έχει ανακοινωθεί προηγουμένως, η έκδοση δικαιωμάτων αποτελεί μέρος της προγραμματισμένης  αύξησης κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους περίπου €150 εκατομμυρίων («Αύξηση Κεφαλαίου») για την απόκτηση επιχείρησης που αποτελείται από ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ («ΣΚΤ») (η «Απόκτηση»).

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων της Εταιρείας σε σχέση με την Απόκτηση, η Εταιρεία προτίθεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση μετά την Απόκτηση με Αύξηση Κεφαλαίου, ύψους περίπου €100 εκατομμυρίων μέσω έκδοσης δικαιωμάτων (η «Έκδοση Δικαιωμάτων») και περίπου €50 εκατομμυρίων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην Poppy Sarl,  μια οντότητα η οποία ανήκει σε επενδυτικά ταμεία που διαχειρίζεται η Pacific Investment Management Company LLC ή μια θυγατρική της.

Ως μέρος της Έκδοσης Δικαιωμάτων, η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία εγγραφής με τη Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ («Δήμητρα»), με την Δήμητρα να έχει συμφωνήσει να εγγραφεί για το κατ’ αναλογία δικαίωμα της δυνάμει της Έκδοσης Δικαιωμάτων, και επιπλέον, για τέτοιο αριθμό μετοχών για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από άλλους μετόχους μέσω της εξάσκησης των δικαιώματα προτίμησης τους δυνάμει της Έκδοσης Δικαιωμάτων, όσο χρειάζεται για να κατέχει η Δήμητρα συνολική μετοχική συμμετοχή στην Εταιρεία ύψους 20,09% με την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου. Η Δήμητρα έχει επίσης υποχρέωση, αν ζητηθεί από την Εταιρεία, να εγγραφεί για επιπρόσθετες μετοχές για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από άλλους μετόχους κατά την Έκδοση Δικαιωμάτων, ώστε το συνολικό ποσό εγγραφής της Δήμητρα στην Αύξηση Κεφαλαίου, να ανέρχεται μέχρι €50 εκατομμύρια.

Μέσω της συμφωνίας εγγραφής με την Emma Alpha, η Εταιρεία εξασφαλίζει ολόκληρο το ποσό εγγραφής της Αύξησης Κεφαλαίου, παρέχοντας βεβαιότητα κεφαλαίου σε σχέση με την Απόκτηση. Συγκεκριμένα, με βάση τη συμφωνία εγγραφής, η Emma Alpha έχει δεσμευθεί να εγγραφεί για μετοχές μέχρι το μέγιστο ποσό των €50 εκατομμυρίων για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από μετόχους της Εταιρείας στην Έκδοση Δικαιωμάτων, με τον αριθμό μετοχών, αν υπάρχουν, που θα κατανεμηθούν στην Emma Alpha να είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. H Εταιρεία έχει υποχρέωση να πληρώσει στην Emma Alpha προμήθεια ύψους 4,5% ως προς το ποσό των €50 εκατομμυρίων ανεξάρτητα από το αν η Emma Alpha εγγραφεί ή όχι. Ανάλογα με το ποσοστό εξάσκησης των δικαιωμάτων, το ποσοστό συμμετοχής της Emma Alpha στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα κυμανθεί μεταξύ 0% και 17,3%. 

Η Emma Alpha είναι εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της Emma Capital Ltd, ένα διεθνή επενδυτικό όμιλο με επενδύσεις στην Ευρώπη, στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Χωρών και στην Ασία.  Η Emma Capital Ltd έχει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών δραστηριοτήτων, με έμφαση την χρηματοδότησή ιδιωτών, εταιρείες τυχερών παίγνιων και διανομή φυσικού αερίου.

Η Αύξηση Κεφαλαίου υπόκειται, μεταξύ άλλων, στην έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 22 Αυγούστου 2018.

Η Εταιρεία, στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τυχόν εξελίξεις σε σχέση με την Απόκτηση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ