Ανακοίνωση

Έκθεση Βιωσιμότητας (ESG Impact Report) για το 2021 της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

30 Ιουνίου 2022

H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η Έκθεση Βιωσιμότητας (ESG Impact Report) της Τράπεζας για το 2021 (Ενοποιημένη Μη-Χρηματοοικονομική Κατάσταση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com - Ο Όμιλός μας / Ποιοι Είμαστε / ESG & Βιωσιμότητα (διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά).

Η Έκθεση Βιωσιμότητας (ESG Impact Report) έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς (GRI Standards - Core option).  Η στρατηγική της Τράπεζας για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG) αποτελείται από τους ακόλουθους τέσσερεις στρατηγικούς πυλώνες: Άνθρωπος, Κοινωνία, Περιβάλλον και Αγορά.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις και/ή εισηγήσεις αναφορικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας (ESG Impact Report), παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Ομάδα ESG στο esg@hellenicbank.com.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία