Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 137 του Περί Αξιώv και Χρηματιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ Νόμoυ τoυ 1993, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς (ο «Νόμος»), αναφορικά με τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία Euler Hermes Hellas

9 Ιουνίου 2020

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Ελληνική Τράπεζα»)
ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία Euler Hermes Hellas (η
«EHH») για να καλύψει τις ασφαλιστικές ανάγκες της Ελληνικής Τράπεζας
σε σχέση με τα προϊόντα factoring χωρίς αναγωγή που η Ελληνική Τράπεζα
προσφέρει.

Η ΕΗΗ είναι υποκατάστημα (branch) της Euler Hermes SA η οποία είναι
100% θυγατρική εταιρεία της Allianz S.E., η οποία είναι η μητρική εταιρεία
της Pacific Investment Management Company, LLC («PIMCO»). Η PIMCO
διαχειρίζεται τα επενδυτικά ταμεία PIMCO Bravo Fund III, L.P. και PIMCO
Bravo Fund ΙΙΙ Lux SCS (Luxembourg) στα οποία ανήκει το 91,55% και
8,45% αντίστοιχα της Poppy S.a.r.l. H Poppy S.a.r.l κατέχει σήμερα το
17,3% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας.

Η αξία της προαναφερόμενης σύμβασης θα εξαρτηθεί από τον κύκλο
εργασιών στα πιο πάνω αναφερόμενα προϊόντα factoring χωρίς αναγωγή και
συνεπώς δεν δύναται να υπολογιστεί εκ των προτέρων.

Η Τράπεζα ακολουθεί όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και ελέγχους έτσι
ώστε να τυγχάνει της δέουσας διαχείρισης κάθε δυνητική ή αντιληπτή
σύγκρουση συμφερόντων και να διασφαλίζεται η αμεροληψία των
καθοριζόμενων προσώπων δυνάμει του Νόμου.

Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας
ημερομηνίας 29 Μαΐου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για
τυχόν συμφέρον του Διοικητικού Συμβούλου που αντιπροσωπεύει την
PIMCO και ο εν λόγω Διοικητικός Σύμβουλος απείχε από τη ψηφοφορία για
τη λήψη απόφασης.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία