Ανακοίνωση

Ενημέρωση από την Εκδότρια Εταιρεία για απόκτηση ή διάθεση από μέτοχο σημαντικής συμμετοχής

23 Ιουλίου 2021

Σε συνέχεια πληροφόρησης που παραχωρήθηκε στην Ελληνική Τράπεζα
Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η Τράπεζα) από την EUROBANK S.A. στις 23 Ιουλίου
2021, ανακοινώνεται ότι η EUROBANK S.A. απέκτησε 40.800.000 μετοχές
της Τράπεζας στις 22 Ιουλίου 2021 και κατέχει το 9,88% του μετοχικού
κεφαλαίου της Τράπεζας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία