Ανακοίνωση

Ενημέρωση από την Εκδότρια Εταιρεία για απόκτηση ή διάθεση από μέτοχο σημαντικής συμμετοχής

29 Δεκεμβρίου 2021

Σε συνέχεια πληροφόρησης που παραχωρήθηκε στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η Τράπεζα) από την EUROBANK S.A. στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ανακοινώνεται ότι η EUROBANK S.A. απέκτησε ακόμη 11.191.639 μετοχές της Τράπεζας στις 28 Δεκεμβρίου 2021, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας από 9,88% σε 12,60%.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία