Ανακοίνωση

Ενημέρωση από τον Εκδότη για απόκτηση ή διάθεση από μέτοχο σημαντικής συμμετοχής

02 Ιανουαρίου 2023

Σε συνέχεια σχετικών γνωστοποιήσεων στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), ανακοινώνεται ότι η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») έχει αποκτήσει ποσοστό 3,2% (13.230.000 μετοχές) στην Τράπεζα στις 30 Δεκεμβρίου 2022 από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Senvest Management LLC. Η συμμετοχή της Eurobank στην Τράπεζα ανέρχεται σε 15,8% ενώ οι συμμετοχές των Senvest Master Fund LP και Senvest Global (KY) LP, των οποίων ο διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων είναι η Senvest Management LLC, ανέρχονται σε 1,2% και 0,6% αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά σε 1,8%.


Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Τράπεζας ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2022, η Eurobank έχει συμφωνήσει με την Wargaming Group Limited στις 30 Νοεμβρίου 2022 να αποκτήσει ποσοστό 13,41% στην Τράπεζα (η «Συμφωνημένη Πώληση»), υπό την αίρεση λήψης των αναγκαίων εποπτικών εγκρίσεων. Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση της Συμφωνημένης Πώλησης, η συνολική συμμετοχή της Eurobank στην Τράπεζα θα ανέλθει σε 29,2%.
​​​​​​​


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία