Ανακοίνωση

Yποβολή Τελικής Πρότασης

15 Ιουνίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η «Εταιρεία») στις (i) 13 Απριλίου 2018 για τη συμμετοχή της στη διαδικασία προσφορών, η οποία διεξάγεται από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (η «ΣΚΤ») και (ii) 14 Μαΐου 2018 ότι υπέβαλε προσφορά, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι σήμερα υπέβαλε τελική προσφορά για την απόκτηση μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ. Η προσφορά υπόκειται, μεταξύ άλλων, σε αύξηση κεφαλαίου της Εταιρείας.


Η Εταιρεία, στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τυχόν εξελίξεις σε σχέση με το εν λόγω θέμα.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ