Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζαςγια το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

09 Απριλίου 2021

H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη χθεσινή του συνεδρία ενέκρινε,
μεταξύ άλλων, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου της Ελληνικής
Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η πιο πάνω αναφερόμενη Έκθεση του Ομίλου και η σχετική επεξηγηματική
κατάσταση στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, καθώς και η παρουσίαση των
Οικονομικών Αποτελεσμάτων (στα Αγγλικά), επισυνάπτονται.

Σημειώνεται ότι αντίτυπα της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι διαθέσιμα στο Τμήμα Οικονομικής
Διαχείρισης της Ελληνικής Τράπεζας, Κτίριο Διοίκησης, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού
& Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, Λευκωσία, 5ος όροφος. 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ