Ανακοίνωση

Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022

10 Ιουνίου 2022 | 18:36

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη σημερινή του συνεδρία ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022, και σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, επισυνάπτονται:

(α) η Επεξηγηματική Κατάσταση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022 και

(β) η σχετική Παρουσίαση για τα Οικονομικά Αποτελέσματα.

Αντίτυπα της Επεξηγηματικής Κατάστασης και της Παρουσίασης για τα Οικονομικά Αποτελέσματα για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι διαθέσιμα στο Κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας στη Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος, Λευκωσία και αναρτώνται επίσης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.hellenicbank.com.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ