Ανακοίνωση

Περαιτέρω Πληροφορίες σχετικά με Πληρωμή Τόκου HBCS1 και HBCS2

09 Δεκεμβρίου 2022

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2022 και 6 Δεκεμβρίου 2022, αναφορικά με την πληρωμή τόκου των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 και 2 («HBCS1 και HBCS2»), ύψους 11% και 10% αντίστοιχα (ο «Τόκος»), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Hellenic Bank Public Company Ltd και σε μετάφραση Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013, τα ακόλουθα:

  1. Κάτοχοι των HBCS1 και HBCS2 (οι «Κάτοχοι») οι οποίοι θα δικαιούνται να λάβουν τον Τόκο, είναι αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι ως κάτοχοι των HBCS1 και HBCS2 στο Μητρώο Κατόχων που τηρείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (το «ΧΑΚ») κατά την 23 Δεκεμβρίου 2022, Ημερομηνία Αρχείου (η «Ημερομηνία Αρχείου»).
  1. Ως ημερομηνία αποκοπής καθορίζεται η 22η Δεκεμβρίου 2022 («η Ημερομηνία Αποκοπής» / ex-interest date). Η περίοδος αποκοπής (ex-interest period) αρχίζει από την Ημερομηνία Αποκοπής και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (μη συμπεριλαμβανομένης). Κατά την περίοδο αυτή, τα HBCS1 και HBCS2 θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του Τόκου.
  1. Για χρηματιστηριακές συναλλαγές, Κάτοχοι που αποκτούν HBCS1 και HBCS2 έως την 21 Δεκεμβρίου 2022 (συμπεριλαμβανομένης), θα δικαιούνται να λάβουν τον Τόκο.
  1. Για εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές που θα διακανονιστούν έως την Ημερομηνία Αρχείου, 23 Δεκεμβρίου 2022 (συμπεριλαμβανομένης), Κάτοχοι HBCS1 και HBCS2 θα δικαιούνται να λάβουν τον Τόκο.


Σε  σχέση  με  την  ανακοίνωση  της  Τράπεζας  ημερομηνίας  6  Δεκεμβρίου  2022  (η «Ανακοίνωση»), όπου ζητήθηκε από Κατόχους που επιθυμούν όπως η καταβολή του Τόκου (μετά την αφαίρεση φόρων, εάν εφαρμόζεται) να γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό, να υποβάλουν τη Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού (ως ορίζεται στην Ανακοίνωση) , η Τράπεζα διευκρινίζει τα ακόλουθα: η διαδικασία που περιγράφεται στην εν λόγω Ανακοίνωση δεν εφαρμόζεται σε Κατόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τον Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή να λαμβάνει διανομές τόκου, υπό την προϋπόθεση ότι η εξουσιοδότηση αντικατοπτρίζεται δεόντως στα αρχεία που θα ληφθούν από το ΧΑΚ κατά την Ημερομηνία Αρχείου. Προς άρση αμφιβολιών, σε περίπτωση λήψης της εν λόγω Δήλωσης από Κάτοχο τέτοιας Μερίδας Επενδυτή, αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη.

​​​​​​​

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία