Ανακοίνωση

Περαιτέρω κοινοποίηση από την κα Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, Μη Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

28 Δεκεμβρίου 2022

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2022, η Μη Εκτελεστική Διοικητική Σύμβουλος της Τράπεζας κα. Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, εκπρόσωπος της Wargaming Group Limited («Wargaming») στο Διοικητικό Συμβούλιο (το «Δ.Σ.») της Τράπεζας, έχει κοινοποιήσει στην Τράπεζα ότι δεν θα αναλάβει επιπρόσθετα καθήκοντα στη Wargaming και, ως εκ τούτου, δεν θα παραιτηθεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας, μέχρις ότου ο συνάδελφός της στη Wargaming, κ. Χριστόδουλος Χατζησταυρής, λάβει την απαιτούμενη εποπτική έγκριση για να ενταχθεί στο Δ.Σ. της Τράπεζας και την αντικαταστήσει στο Δ.Σ., ή μέχρις ότου ο διορισμός της λήξει αλλιώς σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Τράπεζας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία