Ανακοίνωση

Δημοσιοποιήσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας με βάση τον Πυλώνα III της Βασιλείας ΙΙI για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021

21 Απριλίου 2022

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει τις Δημοσιοποιήσεις
του Ομίλου με βάση τον Πυλώνα ΙΙΙ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2021, σύμφωνα με το Μέρος Οκτώ του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων
αρ. 575/2013 και την Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 2013/36/ΕΕ, όπως
τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (ΕΕ) 2019/876
και την Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 2019/878, καθώς επίσης και
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποιήσεων του Πυλώνα ΙΙΙ, όπου
ισχύει.

Οι εν λόγω Δημοσιοποιήσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας
www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών).

Επισυνάπτονται οι προαναφερόμενες Δημοσιοποιήσεις για το έτος 2021.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ